Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MEESTERLIJK CONTACT

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard wordt verstaan onder:

1.1           Opdrachtnemer: De natuurlijke of rechtspersoon namens wie Meesterlijk Contact op het gebied van coaching, training, advies of aanverwante werkzaamheden aanbiedt onder toepassing van deze algemene voorwaarden.

1.2           Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die aan opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van Diensten op het gebied van coaching, training, advies of aanverwante werkzaamheden.

1.3           Coach: De bij de St!R aangesloten coach.

1.4           Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training, advies of aanverwante werkzaamheden.

1.5           Diensten: alle werkzaamheden waartoe door opdrachtgever opdracht is gegeven aan opdrachtnemer, zoals training en coaching, of werkzaamheden die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, zoals het deelnemen aan een coachingstraject of deelnemen aan cursussen en trainingen, een en ander in de ruimste zin des woords.

1.6           Producten: de door de opdrachtgever aan opdrachtgever te verkopen en te leveren of verkochte en geleverde producten, zoals artikelen, boeken, maar ook webinars of E-Books, een en ander in de ruimste zin des woords.

1.7           Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende de verkoop en levering van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden en/of het leveren van producten, inclusief aanbiedingen en aanmeldprocedures

1.8           St!R: De Stichting Registratie, gevestigd te Tilburg, het (eerste) onafhankelijke register voor professioneel begeleiders in Nederland.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1           Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen en overige overeenkomsten waarbij door opdrachtnemer in het kader van zijn beroep diensten worden aangeboden of geleverd.

2.2           Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door opdrachtnemer derden worden betrokken.

2.3           Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voorzover zij schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen.

2.4.          Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

2.5           Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

2.6           Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever.

Artikel 3. Toepasselijke gedragsregels en reglementen

3.1.          Opdrachtnemer voert de diensten uit in overeenstemming met de “Gedragscode voor professioneel begeleiders” van de St!R dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregels en acht zich gebonden aan het Klachtenreglement van de St!R dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregels en tuchtrechtspraak. De toepasselijke gedragsregels en reglementen zijn te vinden op de website van St!R: www.stir.nu.

 

Artikel 4. Offertes, aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

4.1           Alle door opdrachtnemer gemaakte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij in de offerte of aanbieding anders is aangegeven. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.

Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Opdrachtnemer is bevestigd.

4.2           De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4.3           De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door opdrachtgever als bedoeld in lid 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer hebben ook een overeenkomst gesloten indien opdrachtnemer een tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.

4.4           Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan opdrachtnemer.

4.5           Opdrachtnemer kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte en aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.6           Een samengestelde offerte en aanbieding verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte en aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

4.7            Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 5. Overeenkomst

5.1          De overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening van de opdrachtbevestiging door opdrachtnemer, danwel vanaf de dag van aanvang van de werkzaamheden door opdrachtnemer.

5.2           De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

 

Artikel 6. Honorarium en kosten

6.1           Het honorarium van opdrachtnemer bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde Dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.

6.2           Alle honoraria zijn in euro’s en zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (B.T.W.) alsmede exclusief reis- en andere (on)kosten ten behoeve van opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, declaraties van ingeschakelde derden. Voormelde kosten komen voor rekening van opdrachtgever.

6.3          Opdrachtnemer kan opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van opdrachtgever moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever het voorschot aan opdrachtnemer heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

6.4          Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in overleg met opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.

 

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

7.1           Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

7.2           Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.

7.3           Ingeval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht.

7.4           Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7.5           Indien opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

 

Artikel 8. Beëindiging van de Overeenkomst

8.1           Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, indien opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.

8.2           Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, indien enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.

8.3           Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

 

Artikel 9. Uitvoering van de overeenkomst / Medewerking opdrachtgever

9.1           Iedere overeenkomst leidt voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting waarbij opdrachtnemer gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap, volgens de maatstaven en richtlijnen van de St!R zoals die gelden ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst.

9.2           In alle gevallen waarin opdrachtnemer dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in overleg met opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.

9.3           Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

9.4           Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer op. Opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen opdrachtnemer de overeenkomst dient uit te voeren, Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.

9.5           Wanneer opdrachtnemer de opdracht krijgt of in overleg met de opdrachtgever overeenkomt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch enige andere aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

 

Artikel 10. Opzegging

10.1         Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

10.2         Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer vanwege het ontstane en aannemelijk te maken verlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

 

Artikel 11. Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid

11.1         Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van haar/zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

–              opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten;

–              opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

–              er sprake is van (een aanvraag) liquidatie van opdrachtgever, aan opdrachtgever surseance van betaling is verleend, opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op opdrachtgever van toepassing is verklaard of onder curatele stelling van opdrachtgever, opdrachtgever de vrije beschikking over zijn/haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, opdrachtgever zijn/haar bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste van opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen drie maanden is opgeheven.

11.2         Opdrachtnemer is voorts bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd.

11.3         Indien opdrachtnemer overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

11.4         Indien opdrachtnemer overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

11.5         Indien de ontbinding aan opdrachtgever toerekenbaar is of opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst dient op te schorten zoals vermeld in dit artikel en/of onder enig ander artikel van deze algemene voorwaarden, is opdrachtgever verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan opdrachtnemer te vergoeden.

 

Artikel 12. Overmacht

12.1         Indien opdrachtnemer zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan haar/hem niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van opdrachtnemer.

12.2         Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat ook maar enig recht van opdrachtgever bestaat op schadevergoeding. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1         Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever en/of coachee geleden schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens opdrachtgever en/of coachee verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.

13.2         Opdrachtnemer is tegenover opdrachtgever en/of coachee slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. Daarvan is sprake indien opdrachtnemer niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de overeenkomst.

13.3         Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

13.4         Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens opdrachtgever en/of coachee of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen

13.5         De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering of andere aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het voor opdrachtgever geldende eigen risico, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot het maximumbedrag van de verzekering.

13.6         Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaats vindt, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever en/of coachee beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 5.000,-.

13.7         Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

13.8         Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade geleden door opdrachtgever en/of coachee, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

13.9         De Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer samenhangen, tenzij het betreft aanspraken te gevolge van ernstige tekortkomingen van opdrachtnemer.

13.10       Indien opdrachtgever en/of coachee een eventuele vordering jegens opdrachtnemer niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

 

Artikel 14. Geheimhouding

14.1         Opdrachtnemer is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst van opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

14.2         Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld.

14.3         Coachgesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen opdrachtnemer en opdrachtgever en/of coachee plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan opdrachtgever indien dit de leidinggevende is van de coachee, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de coachee hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

14.4         Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 15. Intellectuele eigendom

15.1         Alle door opdrachtnemer voor opdrachtgever en/of coachee ontwikkelde modellen, werken en/of andere ontwikkelde methodes zijn en blijven eigendom van opdrachtnemer. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt auteursrechten, modelrechten en/of octrooirechten.

15.2         Opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar – in het kader van de overeenkomst – aan opdrachtgever en/of coachee verstrekte of – in het kader van deze overeenkomst – gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en computerprogramma’s.

15.3         Opdrachtgever en/of coachee mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer geen gebruik maken van deze producten, waarop opdrachtnemer rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.

15.4         Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele opdrachtgevers c.q. coachees.

 

Artikel 16. Annuleringsvoorwaarden

16.1         Annulering door opdrachtgever dient bij aangetekend schrijven te geschieden.

16.2         Bij annulering door opdrachtgever van trainingen en aanverwante werkzaamheden binnen 5 werkdagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten, dient opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom te betalen en bij annulering hiervan langer dan binnen 5 werkdagen hiervoor is opdrachtgever 50 % van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.

16.3         Bij annulering door opdrachtgever van coaching en andere begeleidingstrajecten binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten en bij annulering langer dan 48 uren voor aanvang van deze activiteiten maximaal 25%.

16.4         Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van opdrachtnemer.

 

 

Artikel 17. Toepasselijk recht / Geschillenbeslechting

17.1         Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2         Indien opdrachtnemer en opdrachtgever en/of coachee een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.

17.3         Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie waar opdrachtnemer gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

CONTACT

Neem contact met ons op als je samen met ons een boompje op wilt zetten , we staan je graag te woord!

*
*
*
ST!R
Algemene voorwaarden